دردهای صورت

رادیو فرکوئنسی عصب 3 قلو

3gh

درگیری عصب 9

9