درد لگن

درگیری مفصل لگن

hip

درگیری عضله پیریفورمیس

piriformis-detail400